Call us: +30 24410 40099

Προσφορά Σιδηρουργικών Εργασιών

01: 2011

Καρδίτσα, 13/01/2011

Η Συνεταριστική Τράπεζα Καρδίτσας ζητεί προσφορές για την εκπόνηση σιδηρουργικών εργασιών στο χώρο του αρχείου της.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα ενδιαφέρεται για την προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω μεταλλικών πλεγμάτων-προστατευτικών:

Πλάτος Ύψος Ποσότητα
2,90μ 2,31μ 2
2,10μ 0,90μ 2
1,02μ 0,72μ 2

Τα παραπάνω πλέγματα πρέπει να παραδοθούν προς εγκατάσταση βαμμένα σε χρώμα λευκό.

 • Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επικοινωνία με το αρμόδιο στέλεχος κ. Τουρναβίτη Παναγιώτη (2441040099,2441080882) για την παροχή των απαραιτήτων τεχνικών λεπτομερειών επι του έργου.

Αποτελέσματα Εκλογών 2011

11: 2011

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και πρωτοφανή προσέλευση μελών οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι:

1. Μπούκης Γεώργιος (617)
2. Ποζιός Βάιος (453)
3. Δεληγιάννης Θωμάς (450)
4. Μυλωνάς Αριστοτέλης (412)
5. Ψαχούλας Ορέστης (404)
6. Κανδύλας Απόστολος (369)
7. Γαϊτανίδης Κωνσταντίνος (364)
8. Παπαντώνης Στέφανος (336)
9. Γεωργαντζάς Θωμάς (274)
                   -----
10. Μπέλλης Βασίλειος (264)
11. Λέμας Ευάγγελος (245)
12. Καραμπινάς Δημήτριος (226)
13. Πιτσαρής Αλέξανδρος (176)
14. Νούλας Δημήτριος (149)
15. Δαλαμάγκα Μάρθα (143)
16. Βαρελάς Βάιος (100)
17. Παραθύρας Γεώργιος (99)
18. Κορομπίλης Ιωάννης (91)
19. Ρούσσος Ιωάννης (68)
20. Αγγέλης Κωνσταντίνος (26)

 

Προκήρυξη Πρόσληψης Υπαλλήλων (Σοφάδες - Μουζάκι)

12: 2011

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν.Π.Ε. στα πλαίσια της ανάπτυξής της και την ολοκλήρωση της νέας της οργανωτικής δομής, προτίθεται να προσλάβει στελέχη για την κάλυψη αναγκών της στις πόλεις Μουζακίου και Σοφάδων, με τα παρακάτω προσόντα ανά κατηγορία:

Ι. Τραπεζικό Στέλεχος (Υπεύθυνος Καταστήματος) – 2 Θέσεις

 1. Προϋπηρεσία σε Θέσεις Ευθύνης πιστωτικού ιδρύματος,
 2. Γνώση Αγγλικής γλώσσας και γνώση χρήσης Η/Υ,
 3. Οργανωτικές και Διοικητικές Ικανότητες

ΙΙ. Υπάλληλος Γραφείου ΔΕ – 2 Θέσεις

 1. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
 2. Γνώση λογιστικών διαδικασιών (προαιρετικά),
 3. Εργασιακή εμπειρία στο χώρο της Τραπεζικής (προαιρετικά),
 4. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας,
 5. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ,
 6. Ηλικία έως 30 ετών
 7. Βεβαίωση Εντοπιότητας/Μόνιμης Κατοικίας.

Σημειώνεται, ότι οι υποψήφιοι  της κατηγορίας ΙΙ πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι είτε του Δήμου Μουζακίου είτε του Δήμου Σοφάδων.

Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας βεβαιώνεται μόνο με αντίστοιχο έγγραφο του οικείου Δήμου και όχι με υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι δε μπορούν να έχουν σχέση Α’ ‘η Β’ Βαθμού με μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας.


Διαδικασία Πρόσληψης  - Προϋποθέσεις

 1. Βαθμολογικό Σύστημα (αφορά μόνο την κατηγορία ΙΙ)

Απολυτήριο Λυκείου: «Καλώς» : 6 μόρια, «Λίαν Καλώς»: 7 μόρια, «Άριστα»: 8 μόρια

Ξένη Γλώσσα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας: 1,5 μόρια, Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας: 2 μόρια, Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας: 3 μόρια

Γνώση Η/Υ: πτυχίο ECDL, MOUS ή CAMBRIDGE: 7 ενότητες 3 μόρια, από 4 έως 6 ενότητες: 2 μόρια, έως 3 ενότητες: 1 μόριο

Τραπεζική Εμπειρία: 3 μόρια ανά έτος και συνολικά μέχρι 9 μόρια

Μέλος: 3 μόρια αν έχει την ιδιότητα του μέλους της Τράπεζας συγγενής του υποψηφίου μέχρι Α’ Βαθμού, 5 μόρια αν έχει την ιδιότητα του μέλους ο ίδιος ο υποψήφιος.

Σημείωση:

Α) Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα από τα καταστήματα της Τράπεζας καθώς και μέσω Internet www.bankofkarditsa.gr

Β) Κατά την προσωπική συνέντευξη θα συνεκτιμάται η εμπειρία του υποψηφίου σε παρεμφερείς εργασίες.

Γ) Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απολύσει όσους δηλώσουν ψευδή στοιχεία.

2)Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

Σημειώνεται, ότι οι υποψήφιοι  της κατηγορίας ΙΙ πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι είτε του Δήμου Μουζακίου είτε του Δήμου Σοφάδων. Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας βεβαιώνεται μόνο με αντίστοιχο έγγραφο του οικείου Δήμου και όχι με υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου.

3)Διαδικασία Επιλογής (Αφορά μόνο την κατηγορία ΙΙ)

Αρχικά βαθμολογούνται τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων σύμφωνα με το βαθμολογικό σύστημα. Στην συνέχεια οι δέκα πρώτοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από επιτροπή συμβούλων, με τα πιο σύγχρονα συστήματα επιλογής που διασφαλίζουν την απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία, ως προς την προσωπικότητα, το χαρακτήρα και τις λοιπές ικανότητές τους και από την οποία θα επιλεγούν αυτοί που θα προσληφθούν και οι τυχόν επιλαχόντες.

Εάν δεν προκύψει ικανοποιητικό αποτέλεσμα η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας θα προκηρύξει εκ νέου διαγωνισμό.

4)Υποβολή Αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέτουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στα Γραφεία Διοίκησης της Τράπεζας, υπ’όψη κ. Τουρναβίτη Παναγιώτη (Γρ. Λαμπράκη 8, 43100-Καρδίτσα):

Α) Αίτηση και Βιογραφικό Σημείωμα, συμπληρωμένα ιδιοχείρως σε τυποποιημένα έντυπα της Τράπεζας

Β) Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τους,

Γ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους,

Δ) Απλό φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου στρατού, αν απαιτείται,

Ε) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

ΣΤ) Βεβαίωση Εντοπιότητας /Μόνιμης Κατοικίας του οικείου Δήμου

Ο φάκελος των δικαιολογητικών (βιογραφικό, αντίγραφα πτυχίων, Βεβαίωση Δήμου κ.λ.π.) πρέπει να υποβληθεί έως και 10/01/2012, 15:00.

5)Περιορισμοί

Αίτηση δεν μπορούν να υποβάλλουν πρόσωπα που είναι συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Η ιδιότητα του μέλους της Τράπεζας είτε του υποψηφίου, είτε συγγενικών του προσώπων, πρέπει να έχει αποκτηθεί μέχρι και την προηγούμενη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο.

Βιογραφικά που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα γραφεία  Διοίκησης της Τράπεζας, Γρ. Λαμπράκη 8, Καρδίτσα.

Αρμόδιο Στέλεχος: κ. Τουρναβίτης Παναγιώτης, τηλ: 2441080882

Τυποποιημένο Έντυπο Αίτησης

Αρχείο DOC [Aitisi_Proslipsis.doc_60kb]

Βιογραφικό

Αρχείο DOC [Forma_Biografikou.doc_60kb]

 

Services My-Banking

e bankinge - Banking
Register now!! Manage your bills directly...


sms alertSMS alert
Register now!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Location

world karditsa ImgID1

Our offices are located in Karditsa 

Τaliadourou & Kolokotroni  (Karditsa Shopping Center).