ΤΕΠΙΧ I - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (ενδιάμεσο)

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, στηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας συμμετέχει ενεργά στη Δράση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. «ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» (ενδιάμεσο) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων και για τη χρηματοδότηση, με νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, νέων και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η δράση «ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (Ενδιάμεσο)» εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης ή και Επενδυτικά Δάνεια με 50% άτοκη χρηματοδότηση καθώς το 50% του δανείου που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ είναι άτοκο

Ύψος δανείου

Ο συνολικός δανεισμός μέσω της Δράσεως, ανά επιχείρηση, ανέρχεται:

1.            Για δάνειο Επενδυτικών Σχεδίων, από €10.000 έως €800.000

2.            Για δάνειο Κεφαλαίου Κινήσεως, από €10.000 έως €300.000

 

Διάρκεια δανείου

1. Επενδυτικό Δάνειο: από 5 έως 12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.

2. Κεφάλαιο Κινήσεως: έως 48 μήνες.

Σκοπός δανείου

1. Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

 • Δύνανται να χρηματοδοτηθούν για το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής με μακροπρόθεσμο δάνειο και επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί/εγκριθεί στο πλαίσιο των Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.
 • Επιπλέον, μπορούν να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιήσει ακόμη το επενδυιτκό τους σχέδιο.

2. Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως για την κάλυψη:

 • Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.α.)
 • Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κλπ).

Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις και στα δύο είδη προνομιακών δανείων.

Επιτόκιο

Παρέχεται προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο σχήμα της συνεπενδύσεως με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΤΕΠΙΧ.

Τρόπος εξυπηρέτησης

Μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις

Το επιτόκιο είναι πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (σήμερα 0,60%), η οποία επίσης εφαρμόζεται στο 1/2 του δανείου.

Προθεσμία υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της δανειακής συμβάσεως ορίζεται η 30.06.2018 υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός της Δράσεως δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Για επιχειρηματικά επενδυτικά σχέδια το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €10.000 έως €800.000 και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιήσει το επενδυτικό τους σχέδιο
 •  Δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιήσει το επενδυτικό τους σχέδιο

Για Κεφάλαιο Κίνησης το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €10.000 έως €300.000 και αφορά την κάλυψη:

 • Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ίδρυσης, επέκτασης μίας επιχειρήσεως κ.ά.)
 • Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, μισθολογικό κόστος κ.λπ.)

Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στα δύο είδη προνομιακών δανείων.

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).

Δικαιούχοι της Δράσης

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.,I.K.E.) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).
 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 •    Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
 •    Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
 • Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων
 •    Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας - πλην εξαιρέσεων, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση ΤΕΠΙΧ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ», μπορείτε να απευθύνεστε στα Καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και τηλεφωνικώς στο 2441040099

Δείτε όλες τις πληροφορίες του προγράμματος εδώ

 

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).