ΤΕΠΙΧ II

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, στηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας συμμετέχει ενεργά στη Δράση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. «ΤΕΠΙΧ II» για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων και για τη χρηματοδότηση, με νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, νέων και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η δράση «ΤΕΠΙΧ II» εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης ή και Επενδυτικά Δάνεια με 40% άτοκη χρηματοδότηση καθώς το 40% του δανείου που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ είναι άτοκο και έχει δύο υποπρογράμματα:

  • Υποπρόγραμμα 1:

Δάνεια χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων α) που εντάχθηκαν σε αναπτυξιακό Νόμο ή σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης & β) που δεν εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης

και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Ύψος δανείου: €25.000 - €1.500.000

Διάρκεια: 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη

(σημείωση: η περίοδος χάριτος συμπεριλαμβάνεται στην μέγιστη διάρκεια των 10 ετών)

 

  • Υποπρόγραμμα 2:

Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού / κεφάλαια κίνησης).

Ύψος δανείου: €10.000 - €500.000 & έως του 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.

Διάρκεια: 24 έως 60 μήνες με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες.

(σημείωση: η περίοδος χάριτος συμπεριλαμβάνεται στην μέγιστη διάρκεια των 5 ετών)

 

Επιλέξιμες είναι:

  • Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
  • Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
  • Οι επιχειρήσεις που δεν υπερβαίνουν (συμπεριλαμβανόμενου του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης της αιτούμενης χρηματοδότησης) την μέγιστη σώρευση κρατικών ενισχύσεων βάσει του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 de minimis (βλ. παράρτημα 3 / δήλωση de minimis).

 

Η επιχείρηση υποβάλει την αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα https://www.ependyseis.gr/mis όπου της αποδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης και ημερομηνία, τα οποία γνωστοποιούνται στην Τράπεζα.

Επιπλέον προσκομίζονται ,

- το Επενδυτικό/Επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης (Παράρτημα Ι)

- την δήλωση ΜΜΕ (Παράρτημα ΙΙ)

- την δήλωση Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας / de minimis (Παράρτημα ΙΙΙ)

Δικαιολογητικά Φακέλου 

  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση «ΤΕΠΙΧ II – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ», μπορείτε να απευθύνεστε στα Καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και τηλεφωνικώς στο 2441040099

Δείτε όλες τις πληροφορίες του προγράμματος εδώ

 

 j ETEANTepix2

 

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).