Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις 28/8/2020 υπογράφηκε μεταξύ της τράπεζάς μας, ως ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (European Investment Fund – EIF) Συμφωνία στα πλαίσια του ταμείου χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΕΑΑ)» που συστάθηκε με την υπ’ αρίθμ 1891/4.6.2019 απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2197Β 7.6.2019).

Στόχος του ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, μέσω της παροχής εγγυήσεων .

Το ταμείο εγγυήσεων αγροτικής ανάπτυξης συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (EAFRD) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

§ Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και έχουν ενταχθεί :

Ø στη δράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)» ή

Ø στη δράση 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I (γεωργικό προϊόν) μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)»

των υπομέτρων 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση /εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», του μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού του ΠΑΑ 2014- 2020» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

§ Ύψος εγγυημένου Χαρτοφυλακίου: έως €10.000.000

§ Περίοδος διαθεσιμότητας προγράμματος: 36 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας

§ Ποσοστό Εγγύησης: 80%

§ Μεταφορά Οφέλους σε τελικούς παραλήπτες: Η εγγύηση παρέχεται με τον σκοπό της ενίσχυσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τελικούς παραλήπτες, με οφέλη όπως η καλύτερη τιμολόγηση ως προς το επιτόκιο και τα έξοδα, οι μειωμένες εξασφαλίσεις και η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (Κριτήρια επιλεξιμότητας χαρτοφυλακίου):

Ø Μέσω του προγράμματος μπορεί να χρηματοδοτηθεί η ίδια συμμετοχή των επενδυτικών σχεδίων δικαιούχων που έχουν ενταχθεί στις δράσεις 4.1.4 και 4.2.4 .

Επίσης στο χαρτοφυλάκιο μπορούν να ενταχθούν χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης εφόσον αποτελούν μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου της επένδυσης.

Το ποσό του κεφαλαίου κίνησης μπορεί να ανέλθει έως το 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης και με ανώτατο ποσό τα €200.000 .

§ Ελάχιστο Ποσό Χρηματοδότησης: €10.000

§ Μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης: 15 έτη με καταληκτική ημερομηνία των εγγυήσεων την 31/12/2035

§ Ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης: 12 μήνες

§ Επιτόκιο: παρέχεται ωφέλεια με μείωση του επιτοκίου κατά 20% σε σχέση με το επιτόκιο που παρέχουμε σε παρόμοιες χρηματοδοτήσεις.

§ Έξοδα: παρέχεται ωφέλεια με μείωση των εξόδων κατά 20% σε σχέση με τα έξοδα που προβλέπονται στο τιμολόγιο εργασιών της τράπεζας.

§ Εξασφαλίσεις: για χρηματοδοτήσεις μικρότερες των €250.000 επιτρέπονται μόνο προσωπικές εγγυήσεις.

Χρηματοδοτήσεις από €250.000 και πάνω μπορούν να εξασφαλίζονται με επιπλέον εξασφαλίσεις σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 20% του ποσού της χρηματοδότησης.

§ Μορφή χρηματοδότησης:

- τοκοχρεολυτικά δάνεια

- χρεολυτικά δάνεια,

- εφάπαξ χρημ/σεις κ/κ

- όρια κ/κ μέσω ΑΑΛ ή μέσω λογαριασμών υπερανάληψης (overdraft)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

Επιλέξιμα πρόσωπα (Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων/τελικών παραληπτών) :

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα με οικονομική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ/SME), και τα οποία:

- Είναι οικονομικά βιώσιμα και δεν έχουν ενταχθεί σε διαδικασία διάσωσης και αναδιάρθρωσης/εξυγίανσης.

- Δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή άλλη παρόμοια διαδικασία, σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τα κριτήρια για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή άλλη παρόμοια διαδικασία, κατόπιν αιτήματος πιστωτών.

- Δεν βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού.

- Ο ίδιος, ή σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι εκπρόσωποί του ή πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο σε αυτό, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, το οποίο θα επηρέαζε τη δυνατότητα του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση του προγράμματος.

- Δεν έχει εκδοθεί κατά του ιδίου, ή σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, κατά των εκπροσώπων του ή των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν έλεγχο σε αυτό, δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα, η οποία είναι επιβλαβής για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Δεν δραστηριοποιούνται σε απαγορευμένους τομείς όπως αναφέρονται παρακάτω.

Επιλέξιμες χρηματοδοτήσεις/συναλλαγές (Κριτήρια επιλεξιμότητας χρηματοτοδότησης/συναλλαγής) :

Ø Στο πρόγραμμα εντάσσονται μόνο νέες χρηματοδοτήσεις, σχετιζόμενες με οικονομικά βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίες θα καλύπτουν επιλέξιμες δαπάνες (ενσώματα και ασώματα πάγια, κ/κ και γενικές δαπάνες) και πληρωμές επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης στην τράπεζα. Κατ΄ εξαίρεση μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν σε γενικές δαπάνες της επένδυσης (αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα και δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας) που πληρώθηκαν από τον δικαιούχο προ της υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται:

- η απόκτηση μεταχειρισμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων

- ο ΦΠΑ επιλέξιμων δαπανών

- ζώντα ζώα και ετήσια και πολυετή φυτά και η φύτευσή τους

- η αγορά γης έως του 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης

- η μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σχετιζόμενων με την επιχείρηση

- νέες εγκαταστάσεις κρέατος (εκτός πουλερικών) και σφαγεία σε νησιά

- νέες εγκαταστάσεις σφαγείων πουλερικών σε ορεινές περιοχές και νησιά

- επενδύσεις σε παραγωγή ενέργειας εφόσον η παραγωγική τους δυνατότητα δεν ξεπερνά τις ανάγκες εκμετάλλευσης της επιχείρησης

Δεν είναι επιλέξιμα:

 

- η ενίσχυση σχετικά με πώληση μη αγροτικών προϊόντων από αγρότες

- η ενίσχυση σχετικά με επεξεργασία μη αγροτικών προϊόντων

- η ενίσχυση σχετικά με γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

- πρόστιμα, οικονομικές κυρώσεις, νομικά και δικαστικά έξοδα, ασφάλιστρα, χρηματοοικονομικές χρεώσεις και διατιμήσεις

- επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στον Κανονισμό για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια

- δαπάνες σχετιζόμενες με συμβόλαια μίσθωσης

- δημιουργία νέων ελαιοτριβείων

- δραστηριότητες που συνιστούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές

- δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων όταν αναλαμβάνονται ως χρηματοοικονομική επενδυτική δραστηριότητα

- η παροχή καταναλωτικών πιστώσεων

- η αναδιάρθρωση ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους

- η προχρηματοδότηση επιχορήγησης (χρηματοδοτήσεις έναντι επιχορηγήσεων)

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν δεν θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες ή πλήρως υλοποιημένες κατά την ημερομηνία έγκρισης της χρηματοδότησης.

Ø Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Ø Οι χρηματοδοτήσεις δεν πρέπει να χρηματοδοτούν παράνομες δραστηριότητες ή τεχνητές ρυθμίσεις που στοχεύουν στη φοροαποφυγή.

Ø Οι δικαιούχοι δύναται να λάβουν ενίσχυση και από άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνδυασμός συμμορφώνεται με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύνολο των ενισχύσεων δεν ξεπερνά το συνολικό ποσό των σχετικών δαπανών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 4.1.4 :

 

Ø Οι τελικοί παραλήπτες πρέπει να είναι:

§ Επαγγελματίες αγρότες, όπου α) για φυσικά πρόσωπα είναι ο επικεφαλής της αγροτικής εκμετάλλευσης και β) για νομικά πρόσωπα θα πρέπει η κύρια δραστηριότητα να είναι η εξάσκηση της γεωργίας ή

§ Νέοι αγρότες που έχουν εγκριθεί στο υπομέτρο 6.1 «εγκατάσταση νέων αγροτών» του ΠΑΑ ή

§ Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ή

§ Συλλογικές αγροτικές ενώσεις όπως οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών και ενώσεις οργανισμών.

Ø Οι τελικοί παραλήπτες, εκτός από τις συλλογικές αγροτικές ενώσεις, θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (European Agricultural Guarantee Fund / EAGF) , στα πλαίσια του κανονισμού 1307/2013.

Επισημαίνεται πως για την ένταξη στο πρόγραμμα αρκεί να έχει προηγηθεί η υποβολή της προαναφερόμενης αίτησης χωρίς να απαιτείται να έχει ήδη εγκριθεί.

Ø Το οικονομικό μέγεθος της μονάδας του τελικού παραλήπτη (εκτός των συλλογικών αγροτικών ενώσεων) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από €8.000 όσον αφορά την τυπική παραγωγή (αξιολογείται με αναφορά στα δεδομένα που υποβλήθηκαν στα πιο πρόσφατα επεξεργασμένα στοιχεία).

Για την εκπλήρωση των παραπάνω οι τελικοί παραλήπτες πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα έγγραφα:

i. Για επαγγελματίες αγρότες: Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

ii. Για νομικά πρόσωπα που έχουν κύρια δραστηριότητα την εξάσκηση της γεωργίας: Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.

iii. Για νέους αγρότες: Απόφαση ένταξης στο υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ.

iv. Για ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. : Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

v. Για Συλλογικές αγροτικές ενώσεις: Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων.

vi. Αποδεικτικό υποβολής αίτησης για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (European Agricultural Guarantee Fund / EAGF) , στα πλαίσια του κανονισμού 1307/2013.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 4.2.4 :

 

Στην δράση 4.2.4 επιλέξιμες είναι επενδύσεις που αφορούν στην μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

(Σημείωση: οι επιλέξιμοι τομείς αναφέρονται στο αντικείμενο της επένδυσης και όχι στον τελικό παραλήπτη)

 1. Κρέας (ενδεικτικά: σφαγεία βοοειδών, πουλερικών, χοίρων, αρνιών και κατσικιών, κρέας και παραγωγή προϊόντων κρέατος, μονάδες παραγωγής λουκάνικου, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων)
 2. Γάλα (ενδεικτικά: επεξεργασία γάλακτος και παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων όπως το τυρί, γιαούρτι)
 3. Αυγά (ενδεικτικά: συσκευασία αυγών)
 4. Μελισσοκομία, Σηροτροφία (παραγωγή μεταξιού) και Σαλιγκαροτροφία
 5. Τροφές (ενδεικτικά: παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για την εκτροφή κατοικίδιων ζώων καθώς και ζώων που χρησιμοποιούνται για παραγωγή γούνας)
 6. Δημητριακά (ενδεικτικά: παραγωγή άλευρων, ξήρανση δημητριακών)
 7. Προϊόντα Λαδιού (εξαιρείται η δημιουργία νέων ελαιοτριβείων)
 8. Κρασί
 9. Φρούτα και Λαχανικά
 10. Λουλούδια (ενδεικτικά: συσκευασία και εμπορία λουλουδιών)
 11. Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά
 12. Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό
 13. Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από κρασί, φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Προσοχή: Για την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

i. το κάθε ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων/τελικών παραληπτών

ii. το κάθε ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας χρηματοδότησης/συναλλαγής

iii. το κάθε ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας χαρτοφυλακίου

iv. το κάθε ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δράσεων 4.1.4 και 4.2.4

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ:

- Οποιαδήποτε δραστηριότητα, εμπόριο ή παραγωγή που είναι παράνομη σύμφωνα με το νόμο.

- Η παραγωγή και εμπορία καπνού και αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και σχετιζόμενων προϊόντων.

- Η παραγωγή και το εμπόριο όπλων και πυρομαχικών.

- Καζίνο και σχετικές δραστηριότητες.

Έρευνα ή ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων που αφορούν τους παραπάνω απαγορευμένους τομείς, τον διαδικτυακό στοιχηματισμό και την πορνογραφία ή προορίζονται να επιτρέψουν την παράνομη εισαγωγή σε δίκτυα δεδομένων ή την λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.

- Δραστηριότητες σχετιζόμενες με την ανθρώπινη κλωνοποίηση ή τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε στα καταστήματα της Τράπεζας μας.

easi21

"Το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η Ευρώπη επενδύει σε αγροτικές περιοχές."

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).