Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, συνεχίζει τις προσπάθειες Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και συμμετέχει στο Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον II" στηρίζοντας έμπρακτα την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.

Το νέο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η κύρια κατοικία ανήκει σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία.

Το πρόγραμμα παρέχει οικονομικά κίνητρα στους ωφελούμενους με τη μορφή επιχορήγησης και δανείου με επιδότηση επιτοκίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των ακινήτων τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι:

 1. Διατηρούν το δικαίωμα κυριότητας *(πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
 2. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια όπως περιγράφονται παρακάτω.                        

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι όσες ανήκουν στις κατηγορίες

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση /αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Των παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 €/τ.μ, με μέγιστο κόστος τις 25.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»:

  • αναβαθμίζετε την κύρια κατοικία σας και ταυτόχρονα αυξάνετε την αξία μεταπώλησής της
  • εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα
  • συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος

Επιπλέον πλεονεκτήματα:

 • Δάνειο με προνομιακούς όρους
 • Έως 70% επιχορήγηση
  • 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου
  • Δυνατότητα ολικής ή μερικής προεξόφλησης χωρίς επιβάρυνση
  • Χωρίς έξοδα δανείου
  • Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις      

Ανάλογα με την οικογενειακή και εισοδηματική σας κατάσταση η επιχορήγηση στο κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται έως και το 70%.

Δωρεάν υπηρεσίες Συμβούλου Έργου

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της πορείας της, η αναλυτική καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων και ανάρτηση δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος έως την τελική εκταμίευση μπορεί να ανατεθεί σε Σύμβουλο Έργου. Η αμοιβή του σύμβουλου έργου είναι επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος και καταβάλλεται κατά την ολική εκταμίευση από την Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Κάλυψη του κόστους των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

Στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις και εκδίδονται τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται πλήρως από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Κάλυψη δαπανών για τυχόν μελέτες/απαιτούμενες εγκρίσεις

Δαπάνες για μελέτες και εγκρίσεις (π.χ. αμοιβή για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κλπ) που τυχόν απαιτηθούν για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων καλύπτονται από το Πρόγραμμα και καταβάλλονται κατά την ολική εκταμίευση του δανείου.

Κάλυψη του κόστους διαχείρισης του δανειακού φακέλου
Δεν επιβαρύνεστε με έξοδα για την εξέταση του δανειακού αιτήματος, καθώς καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Ποσό δανείου
Μέχρι 25.000€, ανάλογα με την κατηγορία ένταξής σας στο πρόγραμμα. Το δάνειο συγχρηματοδοτείται από την Τράπεζα και το ΕΤΕΑΝ A.E με σχέση 1:2 (ΕΤΕΑΝ ΑΕ/Τράπεζα).

Επιτόκιο
Το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου και διαμορφώνεται στο 4,00%.
Για όλες τις κατηγορίες κινήτρων, το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως για όλη τη διάρκεια του δανείου εκτός της εισφοράς του Ν.128/75. Η εισφορά σήμερα ανέρχεται στο 0,12% επί του ποσού του δανείου που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, ήτοι 0,08%.

Διάρκεια
4 ή 5 ή 6 έτη Εκταμίευση
Δυνατότητα επιλογής εφάπαξ ή σταδιακής εκταμίευσης (προκαταβολή), με απευθείας πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των προμηθευτών/αναδόχων:

 • Εφάπαξ – τα ποσά του δανείου, της επιχορήγησης και των λοιπών ωφελημάτων του προγράμματος εκταμιεύονται με την ολοκλήρωση του ελέγχου των τιμολογίων επί πιστώσει και των λοιπών δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο του προγράμματος (ΕΤΕΑΝ ΑΕ).
 • Σταδιακά σε 2 εκταμιεύσεις

- Προκαταβολή: αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου
- 2η σταδιακή εκταμίευση: αφορά το υπόλοιπο ποσό του δανείου, την επιχορήγηση και τα ωφελήματα που αποδίδονται με την ολοκλήρωση του ελέγχου των τιμολογίων επί πιστώσει και λοιπών δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο του προγράμματος (ΕΤΕΑΝ ΑΕ).

Αποπληρωμή
Το δάνειο αποπληρώνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
Σε περίπτωση προκαταβολής πληρώνετε κανονικά όλο τον τόκο. Στη συνέχεια με την ολοκλήρωση του έργου και εφόσον κριθεί ότι επιτεύχθηκε ο ενεργειακός στόχος και δικαιούστε τα ωφελήματα του προγράμματος επιστρέφεται ο τόκος στον λογαριασμό σας και το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως. Σε περίπτωση εφάπαξ εκταμίευσης το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως εξαρχής για όλη τη διάρκεια του δανείου εκτός της εισφοράς του Ν.128/75 που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, ήτοι 0,08%, η οποία σας βαρύνει.
Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας.

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης
Ολική ή μερική, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Εξασφάλιση
Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Έξοδα
Χωρίς έξοδα δανείου

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II καλώντας μας στο τηλέφωνο 2441040099 ή επισκεφθείτε κάποιο από τα καταστήματά μας

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ

 

footer 2

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).