ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – COVID-19

 

Η ΕΑΤ έχει διοριστεί ως διαχειριστής του Ταμείου Εγγυοδοσίας το οποίο θα παρέχει κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (παροχή εγγύησης) νέων δανείων σε επιχειρήσεις &

Η τράπεζά μας έχει επιλεγεί ως Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός με σκοπό την παροχή νέων δανείων στις ελληνικές επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Σκοπός: Χορήγηση νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης, τακτής λήξης, προς κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων που προκύπτουν συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID 19.
 • Ύψος εγγυημένου Χαρτοφυλακίου: €3.405.000 για ΜΜΕ και €35.000 για μεγάλες επιχ/σεις.
 • Ποσοστό Εγγύησης: 80% ανά σύμβαση τελικού αποδέκτη.
 • Ανώτατο Ποσοστό Εγγύησης: 40% επί του εγγυημένου μέρους του Χαρτοφυλακίου Δανείων ΜΜΕ και 30% επί του εγγυημένου μέρους του Χαρτοφυλακίου Δανείων Μεγάλων Επιχειρήσεων.
 • Ανώτατο Ποσό Εγγύησης: το μέγιστο συνολικό καθαρό ποσό που η ΕΑΤ υποχρεούται να καταβάλει βάσει της Εγγύησης και υπολογίζεται, ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τον τύπο:    

                          Ανώτατο Ποσό Εγγύησης = Πραγματικός Όγκος Χαρτοφυλακίου x Ποσοστό Εγγύησης x Ανώτατο Ποσοστό Εγγύησης .

   

 • Κριτήρια Επιλεξιμότητας Τελικού Αποδέκτη:

  (i) είναι επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, είτε ΜΜΕ είτε Μεγάλη Επιχείρηση,

      (ii) κατά την 31.12.2019 δεν θεωρείται ως «προβληματική επιχείρηση» (κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. C (2014) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης όπως τροποποιήθηκε, επαναδιατυπώθηκε, συμπληρώθηκε ή / και αντικαταστάθηκε κατά καιρούς),

  (iii) δεν ασκεί Μη Επιλέξιμη Δραστηριότητα,

      (iv) κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Σύμβασης ή κατά την 31.12.2019 δεν έχει καθυστερήσει ή αθετήσει πληρωμή για οποιοδήποτε άλλο δάνειο ή μίσθωση που χορηγείται είτε από το Πιστωτικό Ίδρυμα είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εσωτερικές οδηγίες του Πιστωτικού Ιδρύματος και την πολιτική πίστωσης και είσπραξης άνω των ενενήντα (90) ημερών (συμπεριλαμβανομένων και τυχών ήδη ρυθμισμένων οφειλών)

       (v) λαμβανομένης υπόψη της Εγγύησης, κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτός, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες του Πιστωτικού Ιδρύματος. Διευκρινίζεται ότι ένας Τελικός Αποδέκτης δεν είναι επιλέξιμος, στην περίπτωση που ηπιστοληπτική αποδοχή από το Πιστωτικό Ίδρυμα βασίζεται στην λήψη από τον Τελικό Αποδέκτη άλλου χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΑΤ,

       (vi) είναι επιχείρηση για την οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ΄Α 138/139), όπως ισχύει,

      (vii) δεν αποτελεί επιχείρηση για την οποία εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με απόφαση της ΕΕ ή του ΔΕΕ.

      (viii) εάν αποτελεί επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών του, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών.

  (ix) δεν βρίσκεται σε Μη Συνεργαζόμενη Δικαιοδοσία

       (x) δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δημοτική ή δημόσια επιχείρηση, δημόσιο οργανισμό ή θυγατρική αυτών ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα,

  (xi) δεν αποτελεί εταιρία συμμετοχών σε άλλες εταιρίες (holding company).

 Κριτήρια Επιλεξιμότητας Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη:

η Σύμβαση Τελικού Αποδέκτη:

(i) συνάπτεται ως νέα Σύμβαση Τελικού Αποδέκτη με το Πιστωτικό Ίδρυμα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλεξιμότητας,

(ii) παρέχει χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης και σε καμία περίπτωση δεν αφορά (α) αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών, (β) χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών ή (γ)
χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων,

(iii) είναι δανειακή σύμβαση που συνάπτει επιχείρηση με την τράπεζα της επιλογής της, για την παροχή χρηματοδότησης, με τη μορφή δανείου τακτής λήξης με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος,

Απαγορευμένοι τομείς:

- Οποιαδήποτε δραστηριότητα, εμπόριο ή παραγωγή που είναι παράνομη σύμφωνα με το νόμο.

- Η παραγωγή και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού

- Η παραγωγή και το εμπόριο όπλων και πυρομαχικών.

- Έρευνα ή ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων που αφορούν τους παραπάνω απαγορευμένους τομείς, τον διαδικτυακό στοιχηματισμό και την πορνογραφία ή προορίζονται να επιτρέψουν την παράνομη εισαγωγή σε δίκτυα δεδομένων ή την λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.

- Δραστηριότητες σχετιζόμενες με την ανθρώπινη κλωνοποίηση ή τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Περίοδος Επιλεξιμότητας: έως 31.12.2020

Η επιχείρηση υποβάλει την αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα https://www.ependyseis.gr/mis όπου της αποδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης και ημερομηνία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και τηλεφωνικώς στο 2441040099.

 EATEL 

 

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).