Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» είναι ο Γ’ κύκλος του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II».

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι» .

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικού Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (Ε.Π.Αν.Ε.Κ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

▪ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την κάλυψη του προϋπολογισμού του προγράμματος.

▪ Ανώτατος Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: το γινόμενο του €1,2 επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και θα ελεγχθεί εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, πλέον των επιλέξιμων λοιπών δαπανών (κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων, αμοιβή συμβούλου, αμοιβή για έκδοση αδειών κλπ) με ανώτατο ποσό τα:

- €50.000 για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α (€48.500 για παρεμβάσεις + €1.500 για λοιπές δαπάνες).

- €80.000 για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β (€76.270 για παρεμβάσεις + €3.730 για λοιπές δαπάνες).

▪ Επιλεξιμότητα παρεμβάσεων: μετά την έκδοση του Α΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

▪ Επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών: έως 16/6/2023.

▪ Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής: είτε με ίδια κεφάλαια είτε με δάνειο είτε με συνδυασμό τους

▪ Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση.

▪ Για κάθε επιλέξιμη κατοικία μπορεί να υποβληθεί μόνο μια αίτηση.

▪ Χρόνος Υλοποίησης: 12 μήνες από την απόφαση υπαγωγής

                                Kαταληκτική ημερομηνία: 16/6/2023.

▪ Στα πλαίσια του προγράμματος υπάρχουν τρείς (3) διακριτοί τύποι αιτήσεων μια για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο για πολυκατοικίες

i. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας

ii. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α

    Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και

    μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

iii. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β

    Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και περιλαμβάνει μόνον παρεμβάσεις των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, δηλαδή δεν

    περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Κατηγορίες κινήτρων:

Επιχορήγηση μεμονωμένου διαμερίσματος και μονοκατοικίας

 

 

Ατομικό

Εισόδημα

Οικογενειακό

Εισόδημα

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης COVID-19   premium Ενεργειακό premium* Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης Μέγιστο Ποσοστό Επιχ/σης για λιγνιτικές περιοχές
1 Έως 10.000 Έως 20.000 65% 10% 10% 85% 95%
2 > 10.000 έως 20.000

> 20.000

έως 30.000

55% 10% 10% 75% 85%
3 > 20.000 έως 30.000

> 30.000

έως 40.000

50% 10% 10% 70% 80%
4 > 30.000 έως 50.000

> 40.000

έως 70.000

45% 10% 10% 65% 75%
5 > 50.000 έως 90.000

> 70.000

έως 120.000

35% 10% 10% 55% 65%

 

 

Η κατάταξη στις κατηγορίες γίνεται με βάση τα εισοδήματα του έτους αναφοράς (φορολογικό έτος 2019).

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επιχορήγηση μεμονωμένου διαμερίσματος και μονοκατοικίας

  Πολυκατοικία Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης COVID-19   premium Ενεργειακό premium* Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης Μέγιστο Ποσοστό Επιχ/σης για λιγνιτικές περιοχές
1 Τύπου Α 60% 10% 10% 80% 90%
5 Τύπου Β 60% 10% - 70% 80%

* Το ενεργειακό premium παρέχεται στους Δήμους που ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές:

Δήμος Κοζάνης, Δήμος Βοϊου, Δήμος Βελβεντού, Δήμος Εορδαίας, Δήμος Σέρβιων, Δήμος Φλώρινας, Δήμος Αμύνταιου, Δήμος Πρεσπών, Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας.

Βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατοικίας:

 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Να υπάρχει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει νομιμότητα και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Να έχει καταταχθεί βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, μεταγενέστερου της , σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Οι παρεμβάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση να καλύπτουν τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 3 του οδηγού του προγράμματος.
 • Για κάθε επιλέξιμη κατοικία του τρέχοντος κύκλου μπορεί να υποβληθεί μόνο μία (1) αίτηση. Κατοικίες με ενεργή αίτηση σε κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον τρέχοντα κύκλο. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων με ενεργή αίτηση σε κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», για τα οποία επιτρέπεται να μετέχουν ως διαμέρισμα-μέρος αίτησης σε πολυκατοικία αλλά μόνον για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις.
  • Για τις πολυκατοικίες πρέπει να τηρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όπως περιγράφονται στο Κεφ. 2 παρ. 2.3.1 του οδηγού του προγράμματος.
  • Στην περίπτωση που η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση ενοικιάζεται, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής.

* Σημειώνεται πως στις περιπτώσεις ενοικιαζόμενης κατοικίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (deminimis) όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης (απαιτείται από τον ωφελούμενο δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό deminimis).

Βήματα υλοποίησης έργου:

 1. Υποβολή αίτησης στο https://exoikonomo2020.gov.gr
 • Διενεργείται έλεγχος από το σύστημα σχετικά με την πληρότητα των καταχωρήσεων και κρίνεται η αίτηση ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται».
 1. Έκδοση του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).
 2. Ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα στοιχείων των παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ και λοιπών δικαιολογητικών.
 • Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και να αναρτηθούν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά.
 • Με την υποβολή της αίτησης αποδίδεται εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και δεσμεύεται το σχετικό ποσό επιχορήγησης.

Για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις, για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε Υπαγωγή στο πρόγραμμα με Δάνειο, δεσμεύεται το ποσό της επιχορήγησης και τίθεται προθεσμία 130 ημερών για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης, εντός της οποίας θα πρέπει να καταχωρηθεί, υποβληθεί και εξεταστεί η αίτηση δανειοδότησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση δανείου απορριφθεί ή ακυρωθεί ο ενδιαφερόμενος έχει την επιλογή να προχωρήσει αμετάκλητα με Ίδια Κεφάλαια ή να υποβάλει ξανά αίτημα δανείου. Στην περίπτωση επανυποβολής αίτησης δανείου η προθεσμία της ολοκλήρωσης της διαδικασίας δανειοδότησης παρατείνεται κατά 45 ημέρες. Η προαναφερόμενη αυτοδίκαια παράταση δίνεται μία φορά.

 1. Έγκριση / Υπαγωγή.

* πρέπει να γίνει αποδοχή της υπαγωγής έως 30 ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου.

 1. Υλοποίηση Παρεμβάσεων.
 2. Έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ).
 3. Καταβολή Κινήτρων.

Χαρακτηριστικά δανείου:

 • Η αναλογία συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στο κεφάλαιο των δανείων είναι 1:2, ήτοι ποσοστό 33,33% καλύπτεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ποσοστό 66,67% από την τράπεζα.
  • Ο ωφελούμενος/δανειολήπτης δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο (άτοκο δάνειο).
   • Οι τόκοι του δανείου πληρώνονται στην τράπεζα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Σημείο προσοχής: Σε περίπτωση μη πληρωμής τριών συναπτών δόσεων του δανείου διακόπτεται αυτόματα και οριστικά η επιδότηση τόκων.

 • Το επιτόκιο της τράπεζας είναι 6% πλέον εισφοράς Ν.128/75 0,12 στο μέρος των κεφαλαίων που συνεισφέρει η τράπεζα, σταθερό για όλη την διάρκεια του δανείου.

Το επιτόκιο για το μέρος που συνεισφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ είναι 0%.

 • Ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο: 4% πλέον εισφοράς.
 • Η εισφορά Ν.128/75 0,12% επιβάλλεται μόνο στο μέρος του κεφαλαίου της τράπεζας και επιβαρύνει τον ωφελούμενο/δανειολήπτη.
 • Δεν χρεώνονται διαχειριστικά έξοδα στον ωφελούμενο/πιστούχο.
  • Το διαχειριστικό κόστος κάθε δανείου καλύπτεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και είναι €95 ανεξαρτήτως ποσού.

v  Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρέχεται δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής που αντιστοιχεί στο 70% του δανείου.

Σημείο προσοχής: Η προκαταβολή είναι έντοκη, οι τόκοι βαρύνουν τον ωφελούμενο και εφόσον μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου κριθεί ότι δικαιούται των Κινήτρων του Προγράμματος, το αντίστοιχο ποσό των τόκων που έχει καταβάλει ο ωφελούμενος θα πιστωθεί στον καταθετικό του λογαριασμό με ευθύνη της τράπεζας και μετά από έλεγχο και έγκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

v  Διάρκεια αποπληρωμής: 4, 5 ή 6 έτη / εξόφληση με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

v  Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

v  Το κόστος των εμβασμάτων πληρωμής των προμηθευτών βαρύνει τον ωφελούμενο/δανειολήπτη.

v  Σε περίπτωση μη πληρωμής τριών συναπτών δόσεων διακόπτεται αυτόματα και οριστικά η επιδότηση τόκων

v  Με την συμπλήρωση 180 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας η σύμβαση καταγγέλλεται.

Σε περίπτωση καταγγελίας οι τόκοι επιβαρύνουν τον δανειολήπτη.

EA

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).