Γενική Συνέλευση 2016

 Αριθ. Πρωτ.:001136 

Καρδίτσα    22/06/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Προς τους αξιότιμους κ.κ. Συνεταίρους

 

Κυρίες & Κύριοι

 

                Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 14 & 15 του Καταστατικού, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30μ.μ., στην αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΚΙΕΡΙΟΝ», Μπλατσούκα 22– 5ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

1.       Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών από τον συνεταιρισμό.

2.       Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2015 – 31/12/2015.

3.       Τροποποίηση άρθρων καταστατικού.

4.       Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακα διάθεσης κερδών καθώς και του προσαρτήματος) και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015.

5.       Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεών της, γενικά, για τη χρήση του έτους 2015.

6.       Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016.

7.       Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016.

8.       Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εικοστή (20η) εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

9.       Εξουσιοδότηση Δ.Σ. έκδοσης ομολόγου.

10.   Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2016 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 5 παρ. 6 του καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 30/06/2015.

 

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                 ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).