ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Υποπρόγραμμα 3

TEPIX2

Με το νέο πρόγραμμα «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου» της δράσης «ΤΕΠΙΧ II – Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» παρέχονται δάνεια κεφαλαίου κίνησης για την στήριξη και την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Το επιτόκιο των δανείων επιδοτείται σε ποσοστό 100% για τα πρώτα δύο έτη από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας II,   ενώ για τα υπόλοιπα έτη το 40% του δανείου παρέχεται άτοκα.

Βασική προϋπόθεση του δανείου είναι η διατήρηση, κατά τα πρώτα δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου, του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση στις 19.3.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος Εργάνη.

Βασικά χαρακτηριστικά δανείου «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου - ΤΕΠΙΧ II » :

Επιλέξιμες δαπάνες : Το δάνειο καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό της κύκλωμα, ενώ δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου με σχετικά παραστατικά δαπανών.

Επιλέξιμες είναι oι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας COVID-19, βάσει των ΚΑΔ της ΚΥΑ: Αρίθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.21268/ΦΕΚ Β/1081/28.3.2020 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει και της ΥΑ 37674/ΦΕΚ Β/1291/10.4.2020

Ύψος Δανείου: €10.000 - €500.000 & έως του 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Διάρκεια: 24 έως 60 μήνες με δυνατότητα περιόδου χάριτος (καταβολή μόνο τόκων) από 6 έως 12 μήνες.

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).