Γενική Συνέλευση 2017

Ενεργό . .

Αριθ. Πρωτ.:00751

Καρδίτσα 25 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς τους αξιότιμους κ.κ. Συνεταίρους

Κυρίες & Κύριοι

                Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 14 & 15 του Καταστατικού, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 01 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00_μ.μ., στην αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΚΙΕΡΙΟΝ», Μπλατσούκα 22– 5ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών από τον συνεταιρισμό.
  2. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2016 – 31/12/2016.
  3. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακα διάθεσης κερδών καθώς και του προσαρτήματος) και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016.
  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεών της, γενικά, για τη χρήση του έτους 2016.
  5. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017.
  6. Αναπροσαρμογή κονδυλίου αποζημίωσης μελών Δ.Σ. έτους 2016 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εικοστή (21η) εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης κάλυψης ζημιών εις νέον, με ισόποση κεφαλαιοποίηση ποσού υπέρ το άρτιο, καθορισμός τιμής συνεταιριστικής μερίδας και τροποποίηση συναφών άρθρων του καταστατικού.
  8. Διανομή φορολογημένων αποθεματικών.
  9. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017.
  10. Διάφορες ανακοινώσεις.

      Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 08 Ιουνίου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.

      Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 5 παρ. 6 του καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 14/07/2016.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).