ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Υποπρόγραμμα 3

TEPIX2

Με το νέο πρόγραμμα «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου» της δράσης «ΤΕΠΙΧ II – Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» παρέχονται δάνεια κεφαλαίου κίνησης για την στήριξη και την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Το επιτόκιο των δανείων επιδοτείται σε ποσοστό 100% για τα πρώτα δύο έτη από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας II,   ενώ για τα υπόλοιπα έτη το 40% του δανείου παρέχεται άτοκα.

Βασική προϋπόθεση του δανείου είναι η διατήρηση, κατά τα πρώτα δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου, του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση στις 19.3.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος Εργάνη.

Βασικά χαρακτηριστικά δανείου «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου - ΤΕΠΙΧ II » :

Επιλέξιμες δαπάνες : Το δάνειο καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό της κύκλωμα, ενώ δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου με σχετικά παραστατικά δαπανών.

Επιλέξιμες είναι oι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας COVID-19, βάσει των ΚΑΔ της ΚΥΑ: Αρίθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.21268/ΦΕΚ Β/1081/28.3.2020 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει και της ΥΑ 37674/ΦΕΚ Β/1291/10.4.2020

Ύψος Δανείου: €10.000 - €500.000 & έως του 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Διάρκεια: 24 έως 60 μήνες με δυνατότητα περιόδου χάριτος (καταβολή μόνο τόκων) από 6 έως 12 μήνες.

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Covid-19)

covi19

Η δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291Β/10.4.2020 αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανείων τους για περίοδο 3 μηνών.

Λήπτες της ενίσχυσης, είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων:

 1. 1.    Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα V της πρόσκλησης.
 2. 2.    Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
 3. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.4488/2017 (παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας).
 4. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της πρόσκλησης.
 5. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση   την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
 6. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 7.  Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID 19 δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.
 8.  Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση δεν δύναται να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ (συμπεριλαμβάνοντας και κάθε άλλη άμεση ενίσχυση στο πλαίσιο της 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
 • Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται να λάβουν την ενίσχυση της παρούσας για τους τόκους της ίδιας περιόδου
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Επιλέξιμες Δαπάνες:

1. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν.128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31.12.2019 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρηση με σημείο αναφοράς την 31/12/2019). Τονίζεται ότι η ενημερότητα κρίνεται με σημείο αναφοράς την επιδοτούμενη οφειλή.

Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα.

2. Οι σχετικές δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί, και οι αντίστοιχες χρημ/σεις πρέπει να έχουν (στο σύνολό τους ή εν μέρει) χορηγηθεί, πριν από την 01.04.2020

3. Για το χρονικό διάστημα από 01.04.2020 μέχρι και 30.06.2020, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους τριών (3) μηνών που οφείλονται από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις. Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς), καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά την 31.03.2020- προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 1η.4.2020) πιστωτικού ορίου.

 • Καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.04 2020 και αφορούν δόσεις καταβλητέες εντός του Απριλίου 2020 και πριν την έγκριση της αίτησης καλύπτονται από την παρούσα Υπουργική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η καταβολή της ενίσχυσης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω διάστημα και τα ήδη καταβεβλημένα ποσά συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές του λήπτη στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με ευθύνη του Ιδρύματος.

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19».

Υποβάλλεται μία αίτηση χρηματοδότησης ανά Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών του προς αυτό.

Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται:

 1. Να συμπληρώσει στο Π.Σ.Κ.Ε. όλα τα απαραίτητα στοιχεία της επιχείρησης.
 2. Να επισυνάψει στο Π.Σ.Κ.Ε. τα δικαιολογητικά που προβλέπονται.
 3.         Να οριστικοποιηθεί η αίτηση ώστε να είναι διαθέσιμη προς επεξεργασία για το επόμενο στάδιο

ð Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 15/04/2020 και ώρα 12:.00 και έως την 30.06.2020 ώρα 17:00.

LOGOTEPIXIIM

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η χώρα μας αλλά και όλος ο πλανήτης βιώνουν μια άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση. Η ανθρωπότητα απειλείται από έναν αόρατο εχθρό. Μέσα σε αυτόν τον πόλεμο το υγειονομικό σύστημα της χώρας μας δοκιμάζεται και οι αντοχές του θα φθάσουν στα όρια τους τις επόμενες ημέρες. Είναι ώρα λοιπόν να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που θα προκύψουν.

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ σε όλες τις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο τόπος μας, ήταν παρούσα.

Έτσι και τώρα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ασύμμετρη απειλή που βιώνουμε, η Τράπεζα του τόπου μας είναι και πάλι παρούσα. Έμπρακτα στηρίζει το υγειονομικό σύστημα του Νομού μας. Είναι δίπλα στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Τους δίνει εφόδια να πολεμήσουν τον αόρατο εχθρό.

Το ΔΣ της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2020 αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει τον αγώνα για την καταπολέμηση της πανδημίας του ιού COVID-19, προχωρώντας στη δωρεά προς το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας σύγχρονου τεχνολογικού και επιστημονικού εξοπλισμού, υλικού προστασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και απολύμανσης των χώρων, όπως ενδεικτικά:

Αναπνευστήρες

Σπειρόμετρα

Προσωπίδες προστασίας

Φίλτρα με επιστόμιο

Σετ θετικής πίεσης

Υλικά απολύμανσης

Θεωρούμε ότι αυτό είναι ελάχιστο δείγμα τιμής και ανταπόδοσης στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και στο διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, οι οποίοι μάχονται αυτή τη στιγμή για όλους εμάς, για την υγεία όλων μας.

Καλούμε όλους τους πολίτες να μείνουν στο σπίτι για να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού.

Καλούμε τα μέλη και τους πελάτες μας, να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζάς μας (webbanking, mobilebanking, ATM) έτσι ώστε να κάνουν τις συναλλαγές τους εύκολα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Μένουμε σπίτι, προφυλάσσουμε την υγεία μας, προστατεύουμε τους αγαπημένους μας.

                       

Τελικά Αποτελέσματα Εκλογών 2019

Την Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθησαν οι εκλογές της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας,  για την ανάδειξη 7 εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., καθώς και 2 υπευθύνων προσώπων που θα διευθύνουν τη δραστηριότητα του Ιδρύματος.

Τα τελικά αποτελέσματα είναι:

Για τις 7 θέσεις εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΡΧΟΝΤΗ 1.590
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.411
ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.364
ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.296
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.057
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του   ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ    952
ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΘΩΜΑ    611

Αναπληρωματικοί

   
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του   ΠΕΤΡΟΥ   476
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ   312

Για τις θέσεις υπευθύνων προσώπων που θα διευθύνουν τη δραστηριότητα του Ιδρύματος.

1. ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 2.496
2. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2.469

Αναπληρωματικοί

   
1. ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   428
2. ΒΟΜΒΑΣ ΦΟΙΒΟΣ του   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     39

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).