Εκλογές 2019

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Tο ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, ανακοινώνει τα κάτωθι:

Τον Νοέμβριο του 2019 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Συνεταιριστικής τράπεζας Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τους νόμους 4261/14 και 1667/86, όπως ισχύουν σήμερα, και σύμφωνα με το καταστατικό που εγκρίθηκε από την ετήσια τακτική ΓΣ της Τράπεζας και εγκρίθηκε από την ΤτΕ, στο νέο ΔΣ θα πρέπει να εκλεγούν δύο πρόσωπα τα οποία θα είναι:

πλήρους απασχόλησης, εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τα οποία θα διευθύνουν τη δραστηριότητά της Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Να έχουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο (τραπεζική διοίκηση και λειτουργία)

- Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

- Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές για τις δύο αυτές θέσεις του ΔΣ, θα πρέπει μέχρι 19/7/2019 να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στην επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων της τράπεζας.

Στη συνέχεια, ο κατάλογος των υποψηφίων θα υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος προς προληπτική εποπτική αξιολόγηση και έγκριση της καταλληλόλητας των υποψηφίων.

Πληροφορίες : Κος Γιαννακόπουλος Θεμιστοκλής Τηλ: 24410-40099, εσωτ. 145

Η λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Κατάλογος Δικαιολογητικών

Για το ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

Γεώργιος Μπούκης

Πρόεδρος

Γενική Συνέλευση 2019

Αριθ. Πρωτ.: 00968

Καρδίτσα 03 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς τους αξιότιμους κ.κ. Συνεταίρους

Κυρίες & Κύριοι

      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 14 & 15 του Καταστατικού, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 13 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00_μ.μ., στην αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΚΙΕΡΙΟΝ», Μπλατσούκα 22– 5ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών από τον συνεταιρισμό.
 2. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2018 – 31/12/2018.
 3. Τροποποίηση άρθρων καταστατικού.
 4. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2018 – 31/12/2018.
 5. Έγκριση καθορισμού τιμής διάθεσής συνεταιριστικής μερίδας
 6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεών της, γενικά, για τη χρήση του έτους 2018.
 7. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019.
 8. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019.
 9. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εικοστή δεύτερη (23η) εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
 10. Διάφορες ανακοινώσεις.

      Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.

      Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 5 παρ. 6 του καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 28/06/2018.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Γενική Συνέλευση 2018

Αριθ. Πρωτ.:000918                                                                                       

Καρδίτσα 05 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς τους αξιότιμους κ.κ. Συνεταίρους

Κυρίες & Κύριοι

      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 14 & 15 του Καταστατικού, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 14 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00_μ.μ., στην αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΚΙΕΡΙΟΝ», Μπλατσούκα 22– 5ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών από τον συνεταιρισμό.
 2. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2017 – 31/12/2017.
 3. Τροποποίηση άρθρων καταστατικού.
 4. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2017 – 31/12/2017.
 5. Έγκριση καθορισμού τιμής διάθεσής συνεταιριστικής μερίδας
 6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεών της, γενικά, για τη χρήση του έτους 2017.
 7. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018.
 8. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018.
 9. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εικοστή δεύτερη (22η) εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
 10. Διάφορες ανακοινώσεις.

      Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.

      Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 5 παρ. 6 του καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 15/06/2017.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γενική Συνέλευση 2017

Αριθ. Πρωτ.:00751

Καρδίτσα 25 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς τους αξιότιμους κ.κ. Συνεταίρους

Κυρίες & Κύριοι

                Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 14 & 15 του Καταστατικού, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 01 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00_μ.μ., στην αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΚΙΕΡΙΟΝ», Μπλατσούκα 22– 5ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών από τον συνεταιρισμό.
 2. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2016 – 31/12/2016.
 3. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακα διάθεσης κερδών καθώς και του προσαρτήματος) και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016.
 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεών της, γενικά, για τη χρήση του έτους 2016.
 5. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017.
 6. Αναπροσαρμογή κονδυλίου αποζημίωσης μελών Δ.Σ. έτους 2016 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εικοστή (21η) εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης κάλυψης ζημιών εις νέον, με ισόποση κεφαλαιοποίηση ποσού υπέρ το άρτιο, καθορισμός τιμής συνεταιριστικής μερίδας και τροποποίηση συναφών άρθρων του καταστατικού.
 8. Διανομή φορολογημένων αποθεματικών.
 9. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017.
 10. Διάφορες ανακοινώσεις.

      Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 08 Ιουνίου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.

      Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 5 παρ. 6 του καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 14/07/2016.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).