Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος του ν. 4224/2013

Ο Ν. 4224/2013​ ορίζει την έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας​ και καταγράφει την αποστολή του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία είναι:

  • η διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών δανείων που δεν έχουν μεταφερθεί σε οριστική καθυστέρηση,
  • οι προτάσεις τροποποιήσεων του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σε θέματα ουσίας και διαδικασίας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην επίλυση θεμάτων ιδιωτικού χρέους, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης των διαδικασιών αναφορικά με τις καθυστερούμενες αποπληρωμές,
  • η κατάρτιση δράσεων ευαισθητοποίησης για την άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη λήψη αποφάσεων και
  • η δημιουργία ενός δικτύου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διαχείρισης οφειλών.


Με τον Κώδικα Δεοντολογίας​ θεσπίζονται οι πρακτικές, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή μεταξύ δανειολήπτη και ιδρύματος της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση των οποίων η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί με τελικό σκοπό, την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση λύσης.

Η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 42/2​014​ (εφεξής ΠΕΕ), καθορίζει το ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων για τη διαχείριση από τα πιστωτικά ιδρύματα των σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους. Στην ΠΕΕ δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και αξιολόγηση βιώσιμων τύπων ρύθμισης, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα και την, επί τη βάσει συντηρητικών και αξιόπιστων παραδοχών, εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη φυσικού ή νομικού προσώπου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι δανειολήπτες θα πρέπει να ακολουθούν τα περιγραφόμενα στις επόμενες ενότητες, με στόχο την εύρεση βιώσιμης λύσης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ανταποκρίνονται εντός των χρονικών ορίων που τίθενται ώστε να παραμένουν χαρακτηρισμένοι ως συνεργάσιμοι δανειολήπτες​. Η αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας​​ λαμβάνει υπόψη και τις Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης​ (εφεξής ΕΔΔ). Σχετική ενημέρωση μπορείτε να λάβετε και από το Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες​. Τέλος σημειώνεται ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, δύναται να διαμεσολαβήσει μεταξύ της Τράπεζας και των οφειλετών, με σκοπό τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Επισυναπτόμενο Αρχείο

Διευκρινιστική Εγκύκλιος της Τράπεζας της Ελλάδος Αρχείο

 |  Αρχείο [Kodikas_TtE_FEK.pdf_312kb]

Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (του ν.4224/2013)

 |  Αρχείο [Kodikas_Egkyklios.pdf_278kb

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).