Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένει τη μέγιστη δυνατή τυποποίηση της μορφής και του περιεχομένου της πληροφόρησης που το ίδρυμα απαιτεί από τον δανειολήπτη στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα.

Στο πνεύμα αυτό και με σκοπό τη διευκόλυνση των δανειοληπτών, κρίθηκε σκόπιμη η κατά το δυνατόν τυποποίηση των δικαιολογητικών που οφείλει να προσκομίζει ο δανειολήπτης στο πλαίσιο συμπλήρωσης της ΤΥ.ΚΟ.Π., καθώς επίσης και τα πεδία της ΤΥ.ΚΟ.Π. που θα πρέπει να συμπληρώνει υποχρεωτικά.

* Τα κατωτέρα δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να προσκομίζονται:

 

από όλους τους ενεχόμενους στη δανειακή σύμβαση (συνοφειλέτες, πρόσθετα μέλη, εγγυητές κλπ) και 

κατ’ ελάχιστο μαζί με τη συμπληρωμένη Τυποποιημένη Κατάσταση ΟικονομικήςΠληροφόρησης (ΤΥ.Κ.Ο.Π.). Παρά ταύτα, ο 

οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίζει στηντράπεζα και κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο που είτε αποδεικνύει τυχόν 

πρόσθεταστοιχεία που αυτός επικαλείται, είτε θεωρείται από την τράπεζα απαραίτητο για την αξιολόγηση των οικονομικών

δυνατοτήτων του.

Ι. Ιδιώτες

1. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου

2. Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (του τελευταίου οικονομικού έτους)

3. Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (του τελευταίου οικονομικού έτους)

4. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)

5. Κατ’ ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας και σε περίπτωση συνταξιούχων το τελευταίο απόκομμα σύνταξης

6.Ειδικά:

  • Σε περίπτωση ανέργων, προσκομίζεται αποδεικτικό ανεργίας
  • Σε περίπτωση οφειλετών με προβλήματα υγείας, προσκομίζονται οι αναγκαίες, κατά περίπτωση, ιατρικές γνωματεύσεις
  • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, προσκομίζεται η «Αίτηση για απονομή σύνταξης» με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα. Ειδικά για όσους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή του ασφαλιστικού φορέα
  • Σε περίπτωση συνταξιούχου υπό ανανέωση (λόγω αναπηρίας), προσκομίζεται «Ιατρική Γνωμάτευση» και εισηγητικό σημείωμα.


ΙΙ. Ελέυθεροι επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις

(προσκομίζονται στοιχεία του φορέα της επιχείρησης και του ελεύθερου επαγγελματία)

 

1. Ε3 - Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών τριών (3) τελευταίων χρήσεων, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας και του παραλήπτη – εφόρου ή αποδεικτικόυποβολής στο Taxisnet

2. Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας χρήσεως και αντίστοιχες προηγούμενου έτους καθώς και Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους

3. Ε1 - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορέα (του τελευταίου οικονομικού έτους)

4. Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (του τελευταίου οικονομικού έτους)

5. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου

6. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

7. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

8. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)

 *

* Σας ενημερώνουμε ότι η εκ μέρους σας υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών στην τράπεζα συνεπάγεται αυτοδίκαια την προς αυτήν παροχή της συγκατάθεσής σας και της εξουσιοδότησης αφενός να εξακριβώσει την ακρίβεια και πληρότητα αυτών και αφετέρου να αναζητήσει δεδομένα για την περιουσιακή σας κατάσταση και την οικονομική συμπεριφορά σας σε σχετικά αρχεία, περιλαμβανομένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.( www.tiresias.gr -  2103676700)

Σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολής κάποιου από αυτά, πρέπει να το γνωστοποιήσετε εγγράφως σε όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεσθε, εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο.

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).